Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của Quý khách cho những mục đích nào?

Khi Quý khách đăng ký trên trang web của duansunshinecitysaigon, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách tối đa:
  • Địa chỉ e-mail hợp lệ
  • Một mật khẩu
  • Tên người dùng.
Chúng tôi không thể tạo tài khoản mà không có thông tin bắt buộc tối thiểu sẽ được chỉ ra trên mỗi mẫu đăng ký.
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin, chẳng hạn như họ, giới tính hoặc ngày sinh của Quý khách để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như có thể cung cấp cho Quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa hơn. Thông tin này không phải là bắt buộc để đăng ký. Thông tin bổ sung khác về việc sử dụng dữ liệu này được cung cấp trong các phần cụ thể của chính sách này.
Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của Quý khách dựa trên sự đồng ý được đưa ra và Quý khách sẽ có quyền truy cập vào các tiện ích bổ sung như lưu tìm kiếm hoặc quảng cáo yêu thích, quản lý cảnh báo và tùy chọn thông báo hoặc chọn ngôn ngữ hoặc quốc gia Quý khách chọn trong số những thứ khác.

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của Quý khách với ai?

Dữ liệu của Quý khách sẽ không được trao đổi hoặc chuyển giao cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Quý khách, ngoại trừ việc cho phép người dùng đăng ký trên tất cả các trang web của Duansunshinecitysaigon, vì nghĩa vụ pháp lý, phải cho chúng tôi sự đồng ý của Quý khách hoặc nếu Quý khách yêu cầu từ chúng tôi. các nhà cung cấp của chúng tôi để thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu, nhưng họ sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của Quý khách theo hướng dẫn của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi cần một nhà cung cấp để lưu trữ dữ liệu. Nếu Quý khách đã đăng ký trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi và đưa ra nhận xét hoặc tuyên bố khác, Quý khách hiểu rằng chúng sẽ được công khai và sẽ được liên kết với hồ sơ của Quý khách. Ngoài ra, nếu Quý khách yêu cầu tính di động của dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo dữ liệu đó cho người nhận mà Quý khách chỉ định cho chúng tôi.

Chất lượng của dữ liệu

Với tư cách là người dùng, Quý khách phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với thông tin Quý khách cung cấp, để đảm bảo rằng thông tin đó được cập nhật và tương ứng với thực tế. Quý khách có thể làm điều này thông qua khu vực người dùng của Quý khách. Duansunshinecitysaigon sẽ cố gắng xác minh tính xác thực của dữ liệu đã nêu, nếu cần thiết và không ảnh hưởng đến việc thực hiện các hành động tương ứng, có quyền không đăng ký hoặc loại bỏ những người dùng đã cung cấp thông tin sai hoặc không đầy đủ. Việc xác minh này không ngụ ý rằng trong bất kỳ trường hợp nào, Duansunshinecitysaigon chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc hiểu sai hoặc không chính xác của dữ liệu được cung cấp. Người dùng cung cấp nó là người duy nhất chịu trách nhiệm.

Chính sách thông báo thương mại và khuyến mại

Chúng tôi không muốn bất kỳ ai nhận được email không mong muốn (thư rác).
Khi Quý khách đồng ý nhận, thông báo hoặc liên lạc thương mại và quảng cáo, chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách, qua email hoặc một phương thức liên hệ khác mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi, thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Quý khách có thể hủy đăng ký (chọn không tham gia) các thông báo này tại thời điểm đăng ký, trong cấu hình tài khoản của Quý khách trong trang web hoặc thông qua liên kết có trong mỗi thông báo mà Quý khách nhận được.

Quý khách có những quyền gì?

Để kiểm soát dữ liệu của mình, Quý khách có quyền:
  • Biết liệu dữ liệu cá nhân của Quý khách có đang được xử lý hay không và truy cập dữ liệu đó nếu thích hợp
  • Sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách nếu nó không chính xác hoặc không đầy đủ
  • Yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của Quý khách nếu nó không cần thiết cho các mục đích đã chỉ định
  • Yêu cầu chúng tôi giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách
  • Chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách cho một nhà cung cấp khác mà Quý khách chọn (tính di động)
  • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách bất cứ lúc nào
  • Gửi khiếu nại đến Cơ quan bảo vệ dữ liệu nếu Quý khách cho rằng quyền của mình đã bị vi phạm.
Để thực hiện việc này, Quý khách chỉ phải liên hệ với chúng tôi bằng văn bản liên lạc tới địa chỉ của Duansunshinecitysaigon. Duansunshinecitysaigon có thể yêu cầu tài liệu bổ sung để xác minh danh tính của Quý khách.